Wettelijke vermeldingen

Publicatie en hosting

Deze site is eigendom van de onderneming Esker, naamloze vennootschap met een kapitaal van 10.874.216 Euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Lyon onder nummer B 331 518 498, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 113 Boulevard de la Bataille de Stalingrad, 69100 in Villeurbanne, Frankrijk (Tel.: +33 (0)4.72.83.46.46). Het BTW-identificatienummer van Esker is: FR53331518498.

De hoofdredacteur van de website is de heer Jean-Michel Bérard, als Directievoorzitter van Esker S.A..

Persoonsgegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de gewijzigde Franse wet van 6 januari 1978 met betrekking tot de gegevensverwerking, bestanden en vrijheden (loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés), bent u ervan op de hoogte en accepteert u door invulling van onze contactformulieren, dat de persoonsgegevens die u doorgeeft gebruikt kunnen worden voor het beheren van klantrelaties door Esker S.A., haar dochterondernemingen en partners. U heeft recht op toegang tot, wijziging en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. Dit door een eenvoudig verzoek te richten aan Esker S.A. op het e-mailadres: info@esker.be

Van de geautomatiseerde verwerking van naamgegevens vanaf de website van de vennootschap Esker S.A. is melding gedaan aan de Franse autoriteit voor gegevensbescherming (CNIL - Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).

Intellectuele-Eigendomsrechten

De algemene structuur, evenals de teksten, afbeeldingen en animaties waaruit deze website is opgebouwd, zijn eigendom van Esker of van derden die aan Esker toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan. Deze onderdelen zijn beschermd door het auteursrecht, het tekeningen- en modellenrecht en het merkenrecht (dit betreft met name de merken Esker, Esker Fax, logo Esker, Extending the Reach of Information, DeliveryLink, General Document Recognition, GDR, LanFax, Persona, SmarTerm, Tun, VSI-FAX). Dientengevolge is het geheel of gedeeltelijk kopiëren, gebruiken, weergeven of aanpassen van een van deze onderdelen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Esker verboden. Dit geldt niet voor de uitzonderingen als bepaald in artikel L.122-5 van de Franse wet op het intellectueel eigendom (le code de la propriété intellectuelle).

Het weergeven of kopiëren vormt, ongeacht de gebruikte methode, een inbreuk op het auteursrecht en/of het tekeningen- en modellenrecht en/of het merkenrecht waarvoor de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties gelden als bepaald door de geldende wetgeving op dit gebied.

Verantwoordelijkheid

Uw bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat u van deze site maakt en blijft aansprakelijk voor schade die Esker zou kunnen ondervinden van het ongeoorloofd gebruik van haar site en/of van de gegevens op deze site.

Esker S.A. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van deze site en/of onderdelen daarvan.

Cookies

Deze site bevat een cookie-systeem. "Cookies" zijn bestandjes die naar uw harde schijf worden gestuurd om de navigatie te vergemakkelijken en statistieken op te stellen over het aantal bezoeken.

De cookies van de website esker.be

Als u verbinding maakt met onze site www.esker.be, kan dit, afhankelijk van de keuzes als gevolg van de instellingen van uw webbrowser als hieronder omschreven, voor ons aanleiding vormen om diverse Cookies in uw browser te plaatsen. Wij doen dit om:

statistieken op te stellen met betrekking tot uw bezoek (aantal bezoeken, bezochte pagina's  enz.) zodat wij de kwaliteit van onze diensten kunnen monitoren en verbeteren.
de presentatie van onze site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw browser.
de gegevens die op formulieren zijn ingevuld op te slaan, te beheren en de toegang tot speciale en persoonlijke ruimte op de site, zoals uw account, te beveiligen.

Cookies van derden

Zodra u deze site bezoekt, kunnen een of meer cookies van partnerbedrijven (hierna de "Cookies van Derden") via de pagina's van onze site in uw browser worden geplaatst.

De uitgifte en het gebruik van Cookies van Derden zijn onderworpen aan het beleid met betrekking tot geheimhouding en bescherming van de privacy van deze derden. Wij hebben noch toegang tot noch controle over de Cookies van Derden.

Keuzes met betrekking tot cookies 

U kunt de opties van uw webbrowser gebruiken om aan te geven dat u geen cookies wenst te ontvangen of een waarschuwing van uw browser wilt ontvangen als u een cookie ontvangt.

U beschikt over verschillende opties voor het beheren van cookies.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de door u gekozen instellingen kunnen leiden tot wijziging van de navigatie op het internet en van de voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies is vereist.

U kunt uw wensen met betrekking tot cookies te allen tijde op een van de hieronder beschreven manieren wijzigen.

Het instellen van keuzes voor de browser die u gebruikt

Het cookiebeheer en de keuzes die u heeft verschillen per browser. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser. Daar kunt u lezen hoe u uw wensen met betrekking tot cookies kunt aanpassen.

Voor Internet Explorer™:

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Voor Safari™:

https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Voor Chrome™:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

Voor Firefox™:

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Voor Opera™:

http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

 

Copyright © . Esker S.A., Alle rechten voorbehouden

Top