Privacybeleid van Esker

Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten, deelt u gegevens met ons. Dit beleid heeft daarom ten doel u te informeren over de manier waarop wij deze gegevens gebruiken, de personen met wie wij deze eventueel moeten delen en uw rechten omtrent deze gegevens.

Overeenkomstig de geldende wetten en voorschriften, wordt in ons privacybeleid beschreven:

 • Welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze verzamelen
 • Hoe wij persoonsgegevens gebruiken
 • Wie toegang heeft tot de persoonsgegevens en hoe lang deze gegevens worden bewaard
 • De doorgifte van en verstrekking van persoonsgegevens aan derden
 • De beveiliging en de geheimhouding van persoonsgegevens
 • Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens
 • Wie verantwoordelijk is voor het privacybeleid van Esker

Dit privacybeleid is van toepassing op de Esker websites www.esker.be en www.esker.co.nl

 

DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN HOE WIJ DEZE VERZAMELEN

Wanneer u onze Esker websites www.esker.de en www.esker.co.nl raadpleegt, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Identiteitsgegevens (naam en voornaam)
 • Beroepsgegevens (functie, afdeling, naam van de onderneming)
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer)
 • Locatiegegevens (IP-adres, woonadres, bedrijfsadres)
 • Verbindingsgegevens (cookies)

U levert ons een aantal van deze persoonsgegevens rechtstreeks, namelijk wanneer u:

 • formulieren invult om informatie op te vragen of documenten downloadt van de website van Esker
 • gebruik maakt van de verschillende contactmogelijkheden die beschikbaar zijn op de website van Esker
 • ons tijdens een beurs of vergelijkbaar evenement uw contactgegevens verstrekt zodat wij u kunnen benaderen
 • u zich inschrijft voor een blog of chat van Esker
 • u uw product registreert
 • u een sollicitatie stuurt naar de afdeling Human Ressources van Esker

Wij ontvangen ook bepaalde persoonsgegevens met uw toestemming als u over de website van Esker navigeert via het gebruik van internettechnologieën, met name  "cookies". 

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de verwerking waarvoor ze zijn verzameld, met name om:

 • uw Esker-account te creëren
 • uw verzoeken om informatie of documentatie te beantwoorden
 • marketingacties uit te voeren zoals het verzenden van nieuwsbrieven, productinformatie en uitnodigingen voor evenementen
 • uw sollicitatie op een functie in behandeling te nemen
 • gegevens te sturen met betrekking tot uw account en het Esker-product dat u heeft gekocht
 • uw navigatie over de Esker-website te personaliseren en te vereenvoudigen

BEPERKTE TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS EN BEPERKTE OPSLAG VAN DEZE GEGEVENS

De toegang tot de persoonsgegevens is strikt voorbehouden aan de werknemers die deze nodig hebben om ze te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen en kunnen bij niet-nakoming van deze verplichtingen bestraft worden met disciplinaire maatregelen of zelfs met ontslag.

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan de periode die nodig is voor de verwezenlijking van het doeleinde of de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en reglementaire beperkingen. In het bijzonder:

 • Gegevens verzameld door middel van een formulier of tijdens een beurs worden 3 jaar bewaard,
 • Gegevens met betrekking tot een sollicitatie worden 2 jaar bewaard,
 • Verbindingsgegevens (cookies) worden 1 jaar bewaard.

DOORGIFTE EN DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van onze internationale operaties, kunnen wij ertoe gebracht worden uw persoonsgegevens te ontvangen en door te geven in een land buiten de Europese Unie, waarbij een beschermingsniveau voor uw gegevens gegarandeerd moet worden. Doorgifte van uw persoonsgegevens door ons wordt gewaarborgd hetzij door een adequaatheidsbesluit van de Commissie, hetzij door passende waarborgen (Privacy Shield voor de Verenigde Staten en standaardcontractbepalingen voor de andere landen).

Voor de uitvoering van bepaalde bewerkingen kan het voorkomen dat wij de persoonsgegevens die wij hebben verzameld moeten doorgeven aan onze dochterondernemingen, partners en leveranciers voor marketing- en publiciteitsdoeleinden.

BEVEILIGING EN GEHEIMHOUDING VAN PERSOONSGEGEVENS

Esker neemt alle nodige veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen elke vorm van ongeoorloofde toegang en wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Bovendien zijn al onze medewerkers  getraind in de beveiliging van persoonsgegevens.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS

Door het bezoeken van onze websites en het invullen van formulieren, accepteert u dat uw persoonsgegevens overeenkomstig dit privacybeleid worden verwerkt.

Overigens beschikt u overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, met name de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), over de volgende rechten: toegang, rectificatie, wissing, beperking, verzet, recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit persoonsgegevens; en indien van toepassing: overdraagbaarheid, intrekking van toestemming, regeling van het verwijderen van uw gegevens bij overlijden.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons op nemen op onderstaand adres: euprivacy@esker.com.

DE VERANTWOORDELIJKEN VOOR HET PRIVACYBELEID VAN ESKER

Esker hecht aan eerbiediging en bescherming van persoonsgegevens. Om toezicht te houden op een goede toepassing van de regels voor de beveiliging van persoonsgegevens heeft Esker de volgende functionarissen aangewezen:

 • Een functionaris voor gegevensbescherming (FG) die toezicht houdt op de naleving van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bij Esker begeleidt de teams bij de verwerking, helpt bij de verwerking van vragen in verband met de bescherming van persoonsgegevens, informeert medewerkers en leidt deze op.
 • Een Chief Information Security Officer (CISO) die toezicht houdt op het beveiligingsbeheer bij Esker. Hij begeleidt de teams op het gebied van beveiliging en leidt tevens de medewerkers op.

Laatste update: 29 mei 2018

Top